Bài giảng Lư thuyết sai số

Biên soạn: Phó Giáo Sư Nguyễn Quang Minh - Trường ĐH Mỏ Địa Chất