Các anh/chị hướng dẫn em trong famis có cách nào import file số liệu đo chi tiết dạng *.txt cấu trúc bên trong là: "STT" <tab> "Tọa độ X" <tab> "Tọa độ Y" <tab> "Code"
mà khi hiện lên màn h́nh đồ họa của mic nó hiện cả code(ghi chú điểm) lên không? Em làm nó chỉ hiên mỗi điểm đo và số thứ tự thôi, c̣n cái code của điểm để gợi nhớ cho dễ nối th́ không làm cách nào hiển thị được.