Có anh/chị/bạn nào trả lời giúp ḿnh mấy câu hỏi này với
1/ Phương pháp khoanh vùng giá trị trong định giá hàng loạt?
2/ Biện pháp khắc phục các hạn chế của các phương pháp so sánh, chi phí, lợi nhuận trong định giá?